1.เงื่อนไขเปลี่ยนคืนสินค้า

 สินค้าที่รับเปลี่ยนหรือคืน หลังได้รับสินค้า (นับจากวันที่เซ็นรับสินค้า)ภายใน 7 วัน ติดต่อทาง LINE ID: @244xxasy ว่าจะเปลี่ยนหรือคืนสิน ถ้าเกิน7วันจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนคืนได้

 สินค้าที่จะเปลี่ยนคืน กรุณาอย่าใช้และกรุณาการเก็บรักษาสินค้าให้สอาดเรียบร้อย

 กรุณาการเก็บรักษาอุปกรณ์เสริมและเอกสารของสินค้าต่างๆให้ครบเรียบ(เช่น การระบุผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แท็กสินค้า ใบรับประกันสินค้า คู่มือ ใบเสร็จ ของแถม อุปกรณ์เสริม ใบรับรองสินค้า)

2.ถ้าสินค้าที่เปลี่ยนคืนมีตำหนิตามข้อกำหนดข้างล้างนี้ ถือว่าเป็นสินค้าที่มีผลกระทบต่อการขายครั้งที่สอง ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้

 ถ้าสินค้าที่ทำให้เสียโฉม ความแตกแยกและเสียหายที่ไม่เหมือนของใหม่

 ขาดของแถม อุปกรณ์เสริม และแทกขาดเสียหาย

 การใช้สินค้าไม่เหมาะสมและการรักษาไม่ดีที่ทำให้คุณภาพสินค้าต่ำลง

 การใช้งานสินค้า การซัก ขีดฆ่า และแตกแยก ๆๆ

 การซ่อมสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานไม่ถูกต้อง การชนกัน การใช้ผิดวิธี ไม่ระวางการใช้งาน โดนของเหลวเข้า อุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลงสินค้า และการใส่สินค้าที่ไม่ถูกวิธีการใช้ที่ทำให้สินค้าเกิดปัญหาที่เกียวกับคุณภาพ หรือฉีกขาดแท็ก ขีดฆ่าแท็กการ หมายเลขสินค้า และเครื่องหมายต่อต้านการปลอมแปลง

 สินค้าแตกหาก สูญเสียจากการใช้งาน

3.เงื่อนไขคืนเงิน

 เหตุผลส่วนตัวที่ต้องเปลี่ยนคืนสินค้า ต้องขอโทษและขออภัยด้วยคุณลูกค้าต้องเสียค่าขนส่ง300บาท เอง

 ถ้าเกิดปัญหาจากความบกพร่องในตัวสินค้า ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าให้คุณลูกค้า หรือว่าคืนสินค้า และ ทางเราจะรับผิดชอบค่าจัดส่งเอง